Aviso Legal

ASOCIACION DIABETICA AURIA, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometiéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.
ASOCIACION DIABETICA AURIA resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obligación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendiéndose como suficiente coa publicación no sitio web de ASOCIACION DIABETICA AURIA.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS Nome de dominio: https:// auriadiabeticos. com

Nome comercial: ASOCIACION DIABETICA AURIA
Denominación social: ASOCIACION DIABETICA AURIA
NIF: G32290546
Domicilio social: C/ Doutor Fleming43 St , 32003 Ourense (OURENSE)
Teléfono: 648 802 361
e-mail: asociacion@auriadiabeticos.com

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo o seu programación, edición, compilación e demás elementos necesarios para o seu funcionamento, os diseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE.

Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos.

O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de https:// auriadiabeticos. com.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a travé s do correo electrónico asociacion@auriadiabeticos.com.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Uso de Cookies

Este sitio web de pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía o computador de quen accede á página) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio.

As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sé mesmas datos de fronté cter persoal e non se utilizasé n para a recollida dos mesmos. Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente as áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita.

Tamén pódense utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc, sendo nestes casos cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instala cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns

Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a legislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pú blico, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE.

Con todo, e en cumprimento do disposto nos artícus 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposició n de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde público. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algú n contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á pá gina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web podrán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automáticamente a un computador cando éste conéctase a Internet.

Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estadísticas que permitan coñecer o número de impresións de páginas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades en eel desenvolvidas, será de aplicación a legislación españonda, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis próximos a Ourense.